W dniu 30.10.2020 r. została podpisana umowa nr POIS.01.01.01-00-0017/19-00 pomiędzy MEC Sp. z o.o. w Mrągowie i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie

- budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy" w formie dotacji. NFOŚiGW w Warszawie przyznał Spółce na realizację zadania dotację do kwoty 7 617 600,00 zł (netto).

Całość projektu szacowana jest na kwotę 16 800 000,00 zł (netto), pozostała część inwestycji zostanie sfinansowana preferencyjnym kredytem z NFOŚiGW w Warszawie.


MEC uzyskał najwyższą liczbę punktów podczas oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie i maksymalną możliwą do uzyskania kwotę dotacji.


Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie emisji CO2 o około 60-70%. 
Rozpocznie się tym samym wymiana starych kotłów węglowych wyprodukowanych w latach 1980-1985 na nowoczesne i ekologiczne.


Uruchomienie nowej instalacji planowane jest na zimę 2021/2022.
--
Przemysław Budzyński
Dyrektor Zarządu
MEC Sp. z o.o. w Mrągowie
os. Parkowe 2
11-700 Mrągowo